کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

پلان 1
650,000ريال سالانه
فضاي 100 مگابايتي
پهناي باند ماهيانه 5000 مگابايت
بانك اطلاعاتي MYSQL نامحدود
پست الكترونيك نامحدود
اكانت FTP نامحدود
كنترل پنل DirectAdmin
بكاپ هفتگي و ماهيانه
اتصال به پورت اينترانت مليپلان 2
850,000ريال سالانه
فضاي 250 مگابايتي
پهناي باند ماهيانه 10000 مگابايت
بانك اطلاعاتي MYSQL نامحدود
پست الكترونيك نامحدود
اكانت FTP نامحدود
كنترل پنل DirectAdmin
بكاپ هفتگي و ماهيانه
اتصال به پورت اينترانت مليپلان 3
1,270,000ريال سالانه
فضاي 500 مگابايتي
پهناي باند ماهيانه 15000 مگابايت
بانك اطلاعاتي MYSQL نامحدود
پست الكترونيك نامحدود
اكانت FTP نامحدود
كنترل پنل DirectAdmin
بكاپ هفتگي و ماهيانه
اتصال به پورت اينترانت مليپلان 4
1,870,000ريال سالانه
فضاي 1000 مگابايتي
پهناي باند ماهيانه 30000 مگابايت
بانك اطلاعاتي MYSQL نامحدود
پست الكترونيك نامحدود
اكانت FTP نامحدود
كنترل پنل DirectAdmin
بكاپ هفتگي و ماهيانه
اتصال به پورت اينترانت مليپلان 5
2,400,000ريال سالانه
فضاي 2000 مگابايتي
پهناي باند ماهيانه 60000 مگابايت
بانك اطلاعاتي MYSQL نامحدود
پست الكترونيك نامحدود
اكانت FTP نامحدود
كنترل پنل DirectAdmin
بكاپ هفتگي و ماهيانه
اتصال به پورت اينترانت مليپلان 6
5,500,000ريال سالانه
فضاي 4000 مگابايتي
پهناي باند ماهيانه 90000 مگابايت
دامنه اضافه 6 عدد
بانك اطلاعاتي MYSQL نامحدود
پست الكترونيك نامحدود
اكانت FTP نامحدود
كنترل پنل DirectAdmin
بكاپ هفتگي و ماهيانه
اتصال به پورت اينترانت مليپلان 7
8,400,000ريال سالانه
فضاي 6000 مگابايتي
پهناي باند ماهيانه 120000 مگابايت
دامنه اضافه 7 عدد
بانك اطلاعاتي MYSQL نامحدود
پست الكترونيك نامحدود
اكانت FTP نامحدود
كنترل پنل DirectAdmin
بكاپ هفتگي و ماهيانه
اتصال به پورت اينترانت ملي