کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

نمايندگي پلان 1
250,000ريال ماهانه
ايجاد حداكثر 10 ميزباني مستقل
فضاي 1000 مگابايتي
پهناي باند 10000 مگابايت ماهيانه
بانك اطلاعاتي نامحدود
ايميل نامحدود
اكانت FTP نامحدود
بكاپ هفتگي و ماهيانه
كنرل پنل DIRECTADMIN
اتصال به پورت اينترانت ملينمايندگي پلان 2
350,000ريال ماهانه
ايجاد حداكثر 20 ميزباني مستقل
فضاي 2000 مگابايتي
پهناي باند 20000 مگابايت ماهيانه
بانك اطلاعاتي نامحدود
ايميل نامحدود
اكانت FTP نامحدود
بكاپ هفتگي و ماهيانه
كنرل پنل DIRECTADMIN
اتصال به پورت اينترانت ملينمايندگي پلان 3
450,000ريال ماهانه
ايجاد حداكثر 30 ميزباني مستقل
فضاي 3000 مگابايتي
پهناي باند 30000 مگابايت ماهيانه
بانك اطلاعاتي نامحدود
ايميل نامحدود
اكانت FTP نامحدود
بكاپ هفتگي و ماهيانه
كنرل پنل DIRECTADMIN
اتصال به پورت اينترانت ملينمايندگي پلان 4
550,000ريال ماهانه
ايجاد حداكثر 40 ميزباني مستقل
فضاي 4000 مگابايتي
پهناي باند 40000 مگابايت ماهيانه
بانك اطلاعاتي نامحدود
ايميل نامحدود
اكانت FTP نامحدود
بكاپ هفتگي و ماهيانه
كنرل پنل DIRECTADMIN
اتصال به پورت اينترانت ملينمايندگي پلان 5
650,000ريال ماهانه
ايجاد حداكثر 50 ميزباني مستقل
فضاي 5000 مگابايتي
پهناي باند 50000 مگابايت ماهيانه
بانك اطلاعاتي نامحدود
ايميل نامحدود
اكانت FTP نامحدود
بكاپ هفتگي و ماهيانه
كنرل پنل DIRECTADMIN
اتصال به پورت اينترانت ملينمايندگي پلان 6
750,000ريال ماهانه
ايجاد حداكثر 50 ميزباني مستقل
فضاي 10000 مگابايتي
پهناي باند 100000 مگابايت ماهيانه
بانك اطلاعاتي نامحدود
ايميل نامحدود
اكانت FTP نامحدود
بكاپ هفتگي و ماهيانه
كنرل پنل DIRECTADMIN
اتصال به پورت اينترانت ملينمایندگی پلان 7
850,000ريال ماهانه
ايجاد حداكثر 70 ميزباني مستقل
فضاي 15000 مگابايتي
پهناي باند 150000 مگابايت ماهيانه
بانك اطلاعاتي نامحدود
ايميل نامحدود
اكانت FTP نامحدود
بكاپ هفتگي و ماهيانه
كنرل پنل DIRECTADMIN
اتصال به پورت اينترانت ملي