کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


خط اختصاصي پيام كوتاه
خط اختصاصي پيام كوتاه
با دريافت پيام به صورت رايگان

0ريال ماهانه
0ريال سه ماهه
0ريال شش ماهه
100,000ريال سالانه
0ريال دوساله
0ريال سه سالانه

پنل شخصي سطح 1
پنل سطح كاربري
دفترچه نامحدود مخاطبين
انواع شيوه هاي ارسال
برگشت هزينه ليست سياه
قيمت يكسان در كليه شيوه ها
و ...

خط عمومي 8 رقمي رايگان
خط 14 رقمي هديه
نرخ پيام 115 ريال
200,000ريال سالانه

پنل شخصي سطح 2
پنل سطح كاربري
دفترچه نامحدود مخاطبين
انواع شيوه هاي ارسال
برگشت هزينه ليست سياه
قيمت يكسان در كليه شيوه ها
و ...

خط عمومي 8 رقمي رايگان
خط 14 رقمي هديه
نرخ پيام 110 ريال
350,000ريال سالانه

پنل شخصي سطح 3
پنل سطح كاربري
دفترچه نامحدود مخاطبين
انواع شيوه هاي ارسال
برگشت هزينه ليست سياه
قيمت يكسان در كليه شيوه ها
و ...

خط عمومي 8 رقمي رايگان
خط 14 رقمي اختصاصي
نرخ پيام 100 ريال
450,000ريال سالانه

پنل شخصي سطح 4
پنل سطح كاربري
دفترچه نامحدود مخاطبين
انواع شيوه هاي ارسال
برگشت هزينه ليست سياه
قيمت يكسان در كليه شيوه ها
و ...

خط عمومي 8 رقمي رايگان
خط 14 رقمي اختصاصي
نرخ پيام 90 ريال
650,000ريال سالانه

پنل نمايندگي سطح 1
پنل سطح كاربري
دفترچه نامحدود مخاطبين
انواع شيوه هاي ارسال
برگشت هزينه ليست سياه
قيمت يكسان در كليه شيوه ها
و ...

خط عمومي 8 رقمي رايگان
خط 14 رقمي اختصاصي
نرخ پيام 115 ريال
650,000ريال سالانه

پنل نمایندگی سطح 2
پنل سطح كاربري
دفترچه نامحدود مخاطبين
انواع شيوه هاي ارسال
برگشت هزينه ليست سياه
قيمت يكسان در كليه شيوه ها
و ...

خط عمومي 8 رقمي رايگان
خط 14 رقمي اختصاصي
نرخ پيام 110 ريال
1,500,000ريال سالانه

پنل نمایندگی سطح 3
پنل سطح كاربري
دفترچه نامحدود مخاطبين
انواع شيوه هاي ارسال
برگشت هزينه ليست سياه
قيمت يكسان در كليه شيوه ها
و ...

خط عمومي 8 رقمي رايگان
خط 14 رقمي اختصاصي
نرخ پيام 107 ريال
3,500,000ريال سالانه

پنل ويژه دفاتر بيمه
پنل سطح كاربري
دفترچه نامحدود مخاطبين
انواع شيوه هاي ارسال
برگشت هزينه ليست سياه
قيمت يكسان در كليه شيوه ها
زمانبدني انقضاي بيمه نامه
و ...

خط عمومي 8 رقمي رايگان
خط 14 رقمي هديه
نرخ پيام 110 ريال
450,000ريال سالانه

پنل ويژه مراكز فرهنگي مذهبي
پنل سطح كاربري
دفترچه نامحدود مخاطبين
انواع شيوه هاي ارسال
برگشت هزينه ليست سياه
قيمت يكسان در كليه شيوه ها
زمانبدني انقضاي بيمه نامه
و ...

خط عمومي 8 رقمي رايگان
خط 14 رقمي هديه
نرخ پيام 100 ريال
350,000ريال سالانه